Allmänna villkor

1. Dessa villkor gäller för alla nuvarande och framtida hyresavtal. Avtalet är träffat mellan Gladan AB (”uthyraren”) och kunden (”hyrestagaren”). Vid lagd order är det vår åsikt att kunden är införstådd med villkoren och godkänner dem i sin helhet. 

2. Hyrestagaren ansvarar för att den hyrda materielen inte skadas eller förkommer under hyrestiden. Hyresgodset ska väl vårdas av hyrestagaren. Skador på eller förlust av hyresgods ska ersättas av hyrestagaren. Det åligger hyrestagaren att omgående efter mottagande av hyresgodset kontrollera detsamma och anmäla till uthyraren att det gods som levererats eller avhämtats är skadat eller om något beställt hyresgods saknas. Ovanstående omfattar även transportemballage och förpackningsmaterial. Hyrestagaren kan teckna försäkring för skador på hyresgodset (gäller ej glas och porslin) för ett tillägg med 7% på hyreskostnaden. För tält mm som byggts av uthyraren, svarar uthyraren för skada som kan uppkomma på grund av brand eller storm. 

3. Uthyraren ansvarar för att den hyrda materielen monteras och demonteras enligt punkt 2 ovan. Uthyraren ansvarar inte för de skador som  kan uppkomma på kundens egendom till följd av kundens användning av hyresgodset annat än vad som angetts i punkt 5. Uthyraren förankrar alla tält med jordspik. Uthyraren avser i övrigt att göra så lite åverkan som möjligt på byggplatsen. Hyrestagaren ansvarar för kostnader för återställning av mark och dyl som kan uppkomma till följd av montering och demontering på en byggplats. Det är hyrestagarens ansvar att elledningar, avlopp eller andra ledningar i marken markeras ut så att dessa inte skadas när vi slår ner våra spik. Alla kostnader för skador som kan uppkomma till brist av ej utmarkerad eller felaktigt utmarkerade elledningar, avlopp eller andra ledningar i marken svarar hyrestagaren för. Hyrestagaren har också ansvar för att skriftligen informera uthyraren om ev restriktioner som finns på en byggplats gällande framkomlighet med fordon osv. Görs inte detta tar uthyraren inget ansvar för de skador som kan uppkomma till följd av detta.

4. Hyrestagaren ansvarar för att uthyraren kan komma till de platser där utrustningen ska monteras och att vederbörliga tillstånd för verksamheten finns. Om hyresgodset inte återlämnas till uthyraren senast sista dagen i ovannämnda hyresperiod eller hindras uthyraren att demontera utrustningen så debiteras tilläggshyra för den tid som hyrestagaren dröjer med att återlämna hyresgodset. Denna tilläggshyra uppgår till samma belopp som överenskommen hyra och debiteras till och med den dag då hyresgodset är återlämnat. Lämnas endast delar av hyresgodset utgår tilläggshyra för den del som ej återlämnats. Avbokning av eller delar av beställt hyresgods måste göras senast 2  veckor innan avtalad hyresperiod. I annat fall har Tältmästarna rätt att debitera full hyra för den period som anges ovan. 

5. Transportvillkor för ovannämnda transporter är följande. Om uthyraren inte kan få fram hyresgodset till leveransplatsen på grund av hinder som inte beror på uthyraren ska uthyraren snarast meddela hyrestagaren detta varvid denne antingen ska tillse att hindret undanröjs eller själv svara för lastning och lossning av hyresgodset från den plats där uthyraren kan lasta och lossna på grund av hindret. Normala transporttider är vardagar mellan 08:00-17:00. Övriga tider kan det tillkomma extra kostnader för transporter. 

6. Hyrestagaren ansvarar för att det finns personal på plats som kan anvisa var uthyraren ska leverera hyresgodset respektive bygga tälten. Eventuella el- och vattenledningar ska vara utmärkta vid leveransen. Hyrestagaren ansvarar för att tillfartsvägar till leveransplatsen är tillgängliga vid avtalad tidpunkt för de fordon som ska leverera hyresgodset. Vid återlämnande av tälten svarar kunden för att de är fria från ev. tejp, klistermärken mm som hyrestagaren anbringat efter leveransen. Tälten ska vara tömda då uthyraren ska demontera dem. 

7. Efter hyrestidens slut svarar kunden för att möblerna, köksmaskiner och elektrisk utrustning mm rengöres, fälls samman och ordnas på så sätt att de kan transporteras bort. Elektrisk materiel ska vara urkopplad vid återlämnandet. All utrustning ska förvaras så att den ej skadas. Om kunden brister i ovannämnda åtgärder svarar kunden för de merkostnader, skador mm som kan uppkomma till följd av bristerna.

8. Betalning ska vara uthyraren tillhanda på förfallodagen. Om betalning inte sker i rätt tid kan dröjsmålsränta debiteras med 2,5 % från fakturans förfallodag till betalning sker. Hyrestagaren är skyldig att ange korrekt namn, kontaktperson, organisationsnummer och adress. Om hyrestagaren anger felaktiga uppgifter och fakturan därför måste ändras tillkommer en expeditionsavgift på 150 kr. 

9. Tvist till följd av detta avtal ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.